تا اول مهرماه و شروع سال تحصیلی جدید تقریبا 22 روز مونده. و من مثل یه شاگرد اول دبستانی دلم برای دبستان و حال و هوای اون لک زده.این تابستون خیلی سخت داره میگذره.دلم میخواد امروز بخوابم و وقتی بیدار میشم بشه سوم مهرماه و من برم دبستان.